Bitkisel Üretim

Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler Üretimi

Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler         

Tahılın insanoğlu ile alakası insanlık tarihi kadar eskidir. Avcılıktan sonra, insanın ilk aletler, buğdayın öğütülmesinde kullanılmıştır. Daha sonra tahılın daha faydalı gıda maddelerine dönüştürülmesi, sanat kolu biçiminde yaygınlaşmış, hali hazırda her birer teknoloji konusu olmuştur. Tahıl teknolojisi günümüzde, diğerlerinde olduğu gibi moleküler çapta ele alınan mikro işlemler dizisi olarak araştırılıp geliştirilmektedir. Öte yandan üretimde, verimliliğin artırılmasında ve kalitenin kontrolünde, mekanizasyon ve otomasyon aşılarak programlanabilir kompüterlerin kullanımı hızla yayılmaktadır. Ülkemizde gerek tüketimimiz ve gerekse ekonomimizdeki payı itibarıyla tahıl ve tahıl ürünlerinin önemi büyüktür. Tahıla, özellikle buğdaya olan ilgimiz, geleneksel tüketim alışkanlığının ötesinde, coğrafyamız itibarıyla Anadolu’nun gen merkezi olma tabiatı ekolojik uygunluktan kaynaklanmaktadır. Oldukça yüksek üretim potansiyelimiz mevcuttur. Bununda ötesinde komşu ülkelerimiz tahıl ürünleri için uygun bir Pazar oluşturmaktadır.

Kaliteli mamul madde, kaliteli hammaddeyi gerektirir. Bu husus günümüzün teknolojik ihtiyaçlarına cevap verecek kalitede tahıl üretimini, bu konuda yeterli önlemlerin alınmasını gerektirir ikinci safhada ise,işleme teknolojisinde,çağdaş teknoloji,bilgi ve yetişmiş eleman üçlüsünün ele alınıp,uygulanmasıdır.

Tahıl veya eski deyimiyle hububat denilince akla Gramineae familyası üyelerinin meyveleri, tohumları ve yahut da daha geniş bir ifade ile taneleri akla gelmektedir. Yeryüzünde kültürü yapılan tahıl çeşitlerinin başlıcalar 1.Buğday, 2. Mısır, 3. pirinç, 4. Arpa, 5. Çavdar, 6. Yulaf, 7. Darı çeşitleri (Kumdarı, Cindarı, Kuş yemi vs. ) ve özellikle sorgumdur (koca darı ).

Yaygın olarak tarımı yapılan tahıl çeşitleri insan gıda maddesi olması yanında, hayvan rasyonlarına belli ölçüde katılarak kesif yem ihtiyacının karşılanmasında, öte yandan endüstride kullanılan bazı maddelerin elde edilmesinde hammadde olarak değerlendirilmektedir. Tahılın bu yönü yemler bilgisi ve teknolojisi ile endüstriyel kimyanın konusu olmaktadır.

İnsanın beslenmesi bakımından günümüzde tahıla bakış açısı, yüksek oranda içerdikleri karbonhidrata dayalı enerji sağlayıcı özelliği üzerinde odaklanmaktadır. Bunun yanında tahıl ürünlerinin doyum sağlayıcı fonksiyonu kayda değer diğer bir özelliktir. Tat ve aroma yönünden nötr karakterde olup, bu sayede çağlar boyu bıkıp usanmadan yenile gelen gıda maddesi olma özelliklerini korumuşlardır. Bu nötr özellik diğer aromatik gıda maddelerini tüketilmesinde tahıl ürünlerine ideal bir taşıyıcı özellik kazandırır. Dünyanın her yerinde yaygın olarak bulunan, yiyecek olarak tüketilen bitki ürünleridir. Bu Familyanın 400  civarında cins ve 4500 civarında tür içerdiği bilinmektedir. Tahılların dünyada 614 milyon hektar üzerinde işlendiği bilinmektedir. Tahılların  ülkelere ve bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise Avrupa, Kuzey  Amerika ve Yakın Doğuda Buğdayın yaygın olduğu gözlenirken, Uzak  doğu ülkelerinde Pirinç ‘in yaygın  olduğu görülmektedir. 


Paylaş